Flakes

Irregular Flakes

Cellophane Flakes

Polyester Flakes